Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 40ο Ανακεφαλάιωση

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Ο Λόγος – Η Αλήθεια – Η Λογική

Αυτές οι τρεις Ελληνίδες Λέξεις είναι κατ’ εξοχήν νοηματικές και ουσιώδεις. Είναι γνωστόν, ότι οι ανωτέρω λέξεις, βρίσκονται σε χρήση Νοημόνων Ελλήνων, από την πανάρχαιαεποχή.
Το άφωνον ΛΑΜΒΔΑ, τοοποίον κατά τον κώδικα της Ελληνικής Γλώσσης σημαίνει τον φωτισμό (…διά δε τα γήινα πράγματα σημαίνει… ταυγρά), εμφανίζει και τις τρεις λέξεις, ως έχουσας σχέσιν προς την έννοιαν του φωτός, είτε του φυσικού, είτε του διανοητικού.


Ο ΛΟΓΟΣ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ – Η ΛΟΓΙΚΗ

Ηανάλυση των παραπάνω λέξεων χωριστά, αλλά και η σύγκριση μεταξύ των, μας αποδίδει ένα πλήθος νοημάτων και πληροφοριών. Οφείλουμε όμως ως Έλληνες να γνωρίζουμε…ότι καθώς οιΑστέρες του Γαλαξία μας ήακόμη καιόλου του Στερεώματος, στο σύνολο του, αποτελούν μίαενότητα φωτός… έτσι και οι Ελληνίδες Λέξεις,ως Λούξ… νοηματικά, αποτελούν την Γλαυκώπιδα Ελληνική Γλώσσα. Το Φως της Ελληνικής Γλώσσας, γενικά και των λέξεων ειδικά, είναι νοερόν, νοητόν, διάνοον και επιστημονικόν. Πηγαία Αρχή Φωτός της Ελληνίδος φωνής νοείται… Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ…Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Όλες οι Ελληνικές Λέξεις είναι γνωστές με την χρήση τους και είναι απαραίτητες για την έκφραση των νοημάτων συναρτώμενες περί των εννοιών του Λόγου, της Αλήθειας και της Λογικής. Κάθε λέξις γίνεται έλξις… κι οφείλει να εκφράζει τον ΛΟΓΟΝ… (ΛΟ = φωτισμόν, ΓΟ = ἐπί γῆς) καιασφαλῶς τον ίδιον νοούμενον ΛΟΓΟΝ, κατά την εκφραστικήν δύναμιν την οποίαν εμπεριέχει, απ’ αρχής ονοματοθεσίας και λεξοθεσίας.

Η κάθε λέξις είναι, εν τη ουσία, λόγος καιαπόρροια νοός θείου, διότι… διά της λέξεως ή της ΔΙΑ-λέξεως, θεάται, πορευόμενον νόημα, από Νουν πέμποντα… προς Νουν δέκτην. Αυτή είναι μία μεγαλειώδης Αλήθεια, επιστάσα του Σύμπαντος Κόσμου, αλλά και της Ελληνίδος φωνής, διότι… το ΣΥΝ-ΠΑΝ φαίνεται και φαίνει, επειδή ακριβώς ο Ν+ΟΥΣ… πορεύεται προς δέκτες της φύσεως και συν-λαμβάνεται ως νόημα μέσα στο ΣΥΝ-ΠΑΝ…δηλαδή… ο εσωτερικός Νους (ΣΥΝ)….προέρχεται από επάνω.. από το Όλον (ΠΑΝ). Όμοια από την ενεργειακή πηγή φωτός… πέμπεται (φωτεινή) ενέργεια προς τους δέκτες ενεργειών.

Έτσι και στην Ελληνική Γλώσσα… την Συμπαντική και Συνφαντική… εκ του Νοός Φάνητος… δηλαδή του Νοήμονος Έλληνος Λόγου… εκπορεύεται νόημα προς δέκτες νοημάτων.Ο δέκτης μιας έννοιας πρέπει να έχει φύση συγγενική και ομοιάζουσα απογονήν προς αυτή του εκπέμποντος Νοός. Ο Λόγος είναι πάντα Νοήμων, Αληθινός και Λογικός… αλλά νοητώς οράται μόνον στους έτοιμους νοήμονες και ελλόγους Έλληνες. Ο ΕΛΛΗΝ όταν νοεί τον Αληθινό Λόγο… είναι νοήμων και ευρίσκεται εν εγρηγόρσει.

Όταν υπάρχει σύγχυση, άγνοια και κακή προαίρεση και προπαντός υλική φρόνηση επιτείνει τη βασιλεία της Λήθης και του Σκότους. Η άγνοια δεν είναι αγνότητα… και επιστήμων νοείται μόνον ο Λόγος της Γνώσεως, ο επιστάτης επί των πάντων.Και επίσταται των φυσικών ορισμένων πραγμάτων, ο έχοντας καλούς οφθαλμούςγια να βλέπει… να ορά.Επίσταται επίσης των ευννουμένων ο έλλογος Νους, ο διακρίνων και τα του φωτόςκαι τα του σκοταδιού… διότι στον ΕΛΛΗΝ-ΦΩΤ-ΕΙ-ΣΜΕΝΟ ΝΟΥ… ουδέν κρυπτόν καιανεξέλεγκτον.

Η Ελληνική Γλώσσα… είναι ο φορέας του Πολιτιασμού, της Γνώσης και των Διανοημάτων. Είναι Νόηση και Μνημοσύνη. Είναι η τροφός των Ιδεών, των εμπνεύσεων, των αποκαλύψεων και των επιφοιτήσεων. Είναι η τροφός των Διανοιών και είναι η μητέρα των εριγενών και εριχθονίων Ελλήνων. Ως (Μήτρα) Μητέρα Νοημόνων… η Ελληνική Γλώσσα δικαιούται της πρέπουσας τιμής και του σεβασμού όλων μας και ιδιαίτερα από τους πεπολιτισμένους ανθρώπους, χθονίους, μορτούς, επιχθονίους.

Διότι όλες οι Επιστήμες διαλέγονται και εκφράζονται άρτια δια της Ελληνίδος Φωνής… και φαίνονται δηλαδή… φανερώνονται… ΦΑΝΟΣ=ΦΩΣ.. ΝΟΟΣ.

Η επιστημονική Αλήθεια εκφράζεται δια του Λόγου και ελέγχεται δια της Λογικής. Του Λόγου υπόκειται και η έννοια του Έθνους, του Ήθους και της Ηθικής. Ηεπιστημονική Αλήθεια εκφράζεται δια ΛΟΓΟΥ καιελέγχεται δια της ΛΟΓΙΚΗΣ.Η ίδια η λέξη ΛΟΓΟΣ… παρήχθη από το ΛΑΓΑ και σημαίνει ΛΑ = Τον Ηλιακόν Φωτισμόν και ΓΑ = εδώ στην Γαία, επί της οποίας δράει ο πορευόμενος και νοούμενος Ηλιακός Φωτισμός. Ο ΛΟΓΟΣ…σημαίνει Φως. Στην Ελληνική μας Γλώσσα… ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ (Ο Δίδων Ζωή) είναι η δύναμις που δομεί και δημιουργεί και ο ΔΙΑΣ… νοείται ο ίδιος ο Λόγος… ως αρχή δυνάμεως και επιγνώσεως. Το προσωνύμιο του Διός… ΛΟΞΙΑΣ ή ΛΑΞΙΑΣ… έχει να κάμει με τη δύναμη του Λόγου και είναι η Αρχή επί των Λάξεων ή Λέξεων… όπου οι Λάξεις-Λέξεις κατά έναν τρόπο αποτελούν ένα μέσο Νοηματικής Λαξεύσεως σε όσους αναζητούν Παιδεία. (ΕΛΙΞς=ΕΝΝΕΑ=ΠΑΙΔΕΙΑ=111). Όσοι πάλι αγνοούν τας λάξεις-λέξεις… θα παραμέινουναλάξευτοι και απαίδευτοι. Στη συνέχεια… ο Μουσαγέτης Απόλλων… ως Αρχή-Λόγο καιη Σοφία- Αθηνά… ως Νου-Πάτριο Λόγο… μας ομιλούν για την μία Αλήθεια περί του Ελληνος Θείου Λόγου… όπου έχουμε θέαση στον αριθμό ΕΝ-ΝΕΑ… στο γράμμα Θ-ΗΤΑ=>Θ=9… που είναι η αρχική δύναμη Θεάσεως… η οποία Θέει… δηλαδή διατρέχει το Συν-Παν και ο Λόγος-Διάνοια και ο Λόγος-Νόησις είναι αληθώς Θεός Νοημάτων. Ο Λόγος νέει σε Θεά με Νοήματα και ο Λόγος εννοεί και Θεάται τα Νοήματα.

Η Αλήθεια σχετίζεται προς τον Λόγο… όπου Α=Αρχική Δύναμη…ΛΗ=Ηλίου κατερχόμενη…ΘΕΙΑ=Θέασις… έτσι η Αλήθεια με απόλυτο τρόπο προσδιορίζει το φωτισμό και την Ηλιοθέαση. Η Λογική… αναλύεται σε ΛΟΓΙ=ως ελέχθη το φωτισμό… επί της Γαίας και ΚΗ=εδώ κάτω. Η Λογική δηλώνει… ότι ο εν δυνάμει Ανθρώπινος Λόγος… ο οποίος αποφαίνεται γνωσιολογικά επί των φυσικών δυνάμεων και πραγμάτων… υφίσταται επί του επίγειου Ανθρώπου… όπου η Λογική είναι η ποιότητα του Λόγου, το μέτρο νοήσεως και ελέγχου. Η Λογική… είναι ο Λόγος… εδώ κάτω (ΚΗ) και αποτελεί βάση συμφωνίας όλων των ανθρώπων περί των όλων γνωσιολογικών και επιστημονικών θεμάτων. Η Λογική είναι Λόγος και Αλήθεια μερικής γνώσεως και υπόκειται αυξήσεως ή μειώσεως αναλόγως του μόχθου και των επιθυμιών επί της Γαίας διαβιούντος Ανθρώπου. Έτσι δια του Λόγου και δια της Αληθείας.. (Θείας Άλης) και δια της Λογικής… χαράζουμε μια νέα Γνώση επί της Γαίας… η οποία θέλει μελέτη και εξερεύνηση.

Συμπέρασμα: Χρειαζόμαστε μια νέα Πορεία η οποία μέσω του φωτισμού θα μας δώσει την ΑΝΑΛΥΣΗ... μια πορεία ΑΝΑ-γωγική… η οποία μέσω του φωτισμού θα μας δώσει και τη ΛΥΣΗ… δηλαδή τον Εσωτερικό Φωτισμό και θα λούσει την Ψυχή του Ανθρώπου… ώστε να καταστεί γνήσιον τέκον του Φωτός και επί της Γαίας… ΟΡΦΕΩΣ… δηλαδή… Ορών… το Φως.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!